Abstract Glass Building
 

3D MODELING SOFTWARE

Các công cụ được liệt kê dưới đây được sử dụng cho quy trình tạo dựng mô hình, tạo mô hình công trình ảo, triển khai thiết kế và phát hành hồ sơ công trình ở mức độ chi tiết cho toàn bộ quá trình xây dựng.

 

B.I.MODELLING PROGRAM

Chương trình được xây dựng cho những AEC bước đầu tiếp cận BIM
Tiếp nhận và khởi tạo thông tin

 
 

2019 Copyright © CFB. All rights reserved. Design by cafekubim.com